Polityka prywatności

Poli­tyka pry­wat­no­ści ser­wisu www.meble-kal­wa­ria.eu.

1. Infor­ma­cje ogólne

Niniej­sza Poli­tyka Pry­wat­no­ści okre­śla zasady prze­twa­rza­nia i ochrony danych oso­bo­wych prze­ka­za­nych przez Użyt­kow­ni­ków w związku z korzy­sta­niem przez nich usług poprzez ser­wis.

2. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych zawar­tych w ser­wisie jest wła­ści­ciel sklepu.

3. W tro­sce o bez­pie­czeń­stwo powie­rzo­nych nam danych opra­co­wa­li­śmy wewnętrzne pro­ce­dury i zale­ce­nia, które mają zapo­biec udo­stęp­nie­niu danych oso­bom nie­upo­waż­nio­nym. Kon­tro­lu­jemy ich wyko­ny­wa­nie i stale spraw­dzamy ich zgod­ność z odpo­wied­nimi aktami praw­nymi – ustawą o ochro­nie danych oso­bo­wych, ustawą o świad­cze­niu usług drogą elek­tro­niczną, a także wszel­kiego rodzaju aktach wyko­naw­czych i aktach prawa wspól­no­to­wego.

4. Dane Oso­bowe prze­twa­rzane są na pod­sta­wie zgody wyra­ża­nej przez Użyt­kow­nika oraz w przy­pad­kach, w któ­rych prze­pisy prawa upo­waż­niają Admi­ni­stra­tora do prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych na pod­sta­wie prze­pi­sów prawa lub w celu reali­za­cji zawar­tej pomię­dzy stro­nami umowy.

5. Ser­wis reali­zuje funk­cje pozy­ski­wa­nia infor­ma­cji o użyt­kow­ni­kach i ich zacho­wa­niach w nastę­pu­jący spo­sób:

a) poprzez dobro­wol­nie wpro­wa­dzone w for­mu­la­rzach infor­ma­cje

b) poprzez gro­ma­dze­nie pli­ków „cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

6. Ser­wis zbiera infor­ma­cje dobro­wol­nie podane przez użyt­kow­nika.

7. dane podane w for­mu­la­rzu są prze­twa­rzane w celu wyni­ka­ją­cym z funk­cji kon­kret­nego for­mu­la­rza np. w celu doko­na­nia pro­cesu obsługi kon­taktu infor­ma­cyj­nego

8. Dane oso­bowe pozo­sta­wione w ser­wisie nie zostaną sprze­dane ani udo­stęp­nione oso­bom trze­cim, zgod­nie z prze­pi­sami Ustawy o ochro­nie danych oso­bo­wych.

9. Do danych zawar­tych w for­mu­la­rzu przy­słu­guje wgląd oso­bie fizycz­nej, która je tam umie­ściła. Osoba ta ma rów­nież praw do mody­fi­ka­cji i zaprze­sta­nia prze­twa­rza­nia swo­ich danych w dowol­nym momen­cie.

10. Zastrze­gamy sobie prawo do zmiany w poli­tyce ochrony pry­wat­no­ści ser­wisu, na które może wpły­nąć roz­wój tech­no­lo­gii inter­ne­to­wej, ewen­tu­alne zmiany prawa w zakre­sie ochrony danych oso­bo­wych oraz roz­wój naszego ser­wisu inter­ne­to­wego. O wszel­kich zmia­nach będziemy infor­mo­wać w spo­sób widoczny i zro­zu­miały.

11. Na stro­nie sklepu mogą poja­wiać się linki do innych stron inter­ne­to­wych. Takie strony inter­ne­towe dzia­łają nie­za­leż­nie od wła­ściela i nie są w żaden spo­sób przez niego admi­ni­stro­wane. Strony te mogą posia­dać wła­sne poli­tyki doty­czące pry­wat­no­ści oraz regu­la­miny, z któ­rymi zale­camy się zapo­znać.

12. W razie wąt­pli­wo­ści co któ­re­go­kol­wiek z zapi­sów niniej­szej poli­tyki pry­wat­no­ści jeste­śmy do dys­po­zy­cji – nasze dane zna­leźć można w zakładce – KONTAKT.

Poli­tyka pli­ków „cookies”

Poli­tyka pli­ków „cookies” ser­wisu sklepu meble-kal­wa­ria. eu

1. Poprzez piki „cookies” należy rozu­mieć dane infor­ma­tyczne prze­cho­wy­wane w urzą­dze­niach koń­co­wych użyt­kow­ni­ków, prze­zna­czone do korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych. W szcze­gól­no­ści są to pliki tek­stowe, zawie­ra­jące nazwę strony inter­ne­to­wej, z któ­rej pocho­dzą, czas prze­cho­wy­wa­nia ich na urzą­dze­niu koń­co­wym oraz uni­kalny numer.

2. Ser­wis nie zbiera w spo­sób auto­ma­tyczny żad­nych infor­ma­cji, z wyjąt­kiem infor­ma­cji zawar­tych w pli­kach cookies.

3. Pliki cookies prze­zna­czone są do korzy­sta­nia ze stron ser­wisu. Ope­ra­tor wyko­rzy­stuje te pliki do:

a) moż­li­wo­ści logo­wa­nia i utrzy­my­wa­nia sesji użyt­kow­nika na każ­dej kolej­nej stro­nie ser­wisu

b) dopa­so­wa­nia zawar­to­ści strony inter­ne­to­wej do indy­wi­du­al­nych pre­fe­ren­cji użyt­kow­nika, przede wszyst­kim pliki te roz­po­znają jego urzą­dze­nie, aby zgod­nie z jego pre­fe­ren­cjami wyświe­tlić stronę

c) do two­rze­nia ano­ni­mo­wych sta­ty­styk z wyłą­cze­niem moż­li­wo­ści iden­ty­fi­ka­cji użyt­kow­nika.

4. Pliki cookies wyko­rzy­sty­wane przez part­ne­rów ope­ra­tora strony inter­ne­to­wej, w tym w szcze­gól­no­ści użyt­kow­ni­ków strony inter­ne­to­wej, pod­le­gają ich wła­snej poli­tyce pry­wat­no­ści.

5. Stan­dar­dowo opro­gra­mo­wa­nie słu­żące do prze­glą­da­nia stron inter­ne­to­wych domyśl­nie dopusz­cza umiesz­cza­nie pli­ków cookies na urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­nika. Usta­wie­nia te mogą zostać zmie­nione przez Użyt­kow­nika w taki spo­sób, aby blo­ko­wać auto­ma­tyczną obsługę „cookies” w usta­wie­niach prze­glą­darki inter­ne­to­wej bądź infor­mo­wać o ich każ­do­ra­zo­wym prze­sła­niu na urzą­dze­nia użyt­kow­nika.

6. Użyt­kow­nicy Ser­wisu mogą doko­nać w każ­dym cza­sie zmiany usta­wień doty­czą­cych pli­ków cookies. Szcze­gó­łowe infor­ma­cje o moż­li­wo­ści i spo­so­bach obsługi pli­ków cookies dostępne są w usta­wie­niach opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­darki inter­ne­to­wej).

Przy­kła­dowe opcje edy­to­wa­nia w popu­lar­nych prze­glą­dar­kach:

– Mozilla Fire­fox: www. sup­port. mozilla. org/pl/k­b/cia­steczka

– Inter­net Explo­rer: www. sup­port. micro­soft. com/k­b/278835/pl

– Google Chrome: www. sup­port. google. com/ch­ro­me­/bi­n/an­swer. py? hl=pl& answe­r=95647

– Safari: www. safari. help­max. net/pl/osz­cze­dza­nie-cza­su­/blo­ko­wa­nie-zawar­to­sci/

7. Ope­ra­tor Ser­wisu infor­muje, że zmiany usta­wień w prze­glą­darce inter­ne­to­wej użyt­kow­nika mogą unie­moż­li­wić poprawne dzia­ła­nie Stron Inter­ne­to­wych.