O nasWitamy w skle­pie inter­ne­to­wym pro­du­centa mebli tapi­ce­ro­wa­nych MEBLE BRAVO

Nasza firma od dawna spe­cja­li­zuje się w róż­nego rodzaju meblach na zamó­wie­nie. Posia­damy wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w ich pro­duk­cji dla indy­wi­du­al­nych odbior­ców.
W naszej ofer­cie znajdą pań­stwo meble któ­rymi wypo­sażą prak­tycz­nie cały dom lub miesz­ka­nie, a naj­now­sze wzory zado­wolą nawet naj­bar­dziej wybred­nych.

Pro­jek­tu­jemy i wyko­nu­jemy: Meble kuchenne, poko­jowe, tapi­ce­ro­wane, sypial­nie, łazien­kowe a także szafy do zabu­dowy. Sto­su­jemy naj­now­sze roz­wią­za­nia tech­niczne uzna­nych pro­du­cen­tów akce­so­riów do mebli.

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z naszą ofertą i do odwie­dze­nia naszego salonu fir­mo­wego na Ślą­sku, zawsze pomo­żemy i dora­dzimy.