Regulamin sklepu

Regu­la­min sklepu inter­ne­to­wego meble-kalwaria.eu

§ 1

Posta­no­wie­nia wstępne

1. Sklep inter­ne­towy Meble bravo, dostępny pod adre­sem inter­ne­to­wym www.meble-kal­wa­ria.eu, pro­wa­dzony jest przez Łukasz Miro­cha pro­wa­dzą­cego dzia­łal­ność gospo­dar­czą pod firmą Łukasz Miro­cha Bravo Meble Kuchenne i Tapi­ce­ro­wane, NIP 5512129099, REGON 121029620.

2. Niniej­szy Regu­la­min skie­ro­wany jest zarówno do Kon­su­mentów, jak i do Przed­się­bior­ców korzy­sta­ją­cych ze Sklepu i okre­śla zasady korzy­sta­nia ze Sklepu inter­ne­to­wego oraz zasady i tryb zawie­ra­nia Umów Sprze­daży z Klien­tem na odle­głość za pośred­nic­twem Sklepu.

§ 2 Defi­ni­cje

1. Kon­su­ment – osoba fizyczna zawie­ra­jąca ze Sprze­dawcą umowę w ramach Sklepu, któ­rej przedmiot nie jest zwią­zany bez­po­śred­nio z jej dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą lub zawo­dową.

.Sprze­dawca – osoba fizyczna pro­wa­dząca dzia­łal­ność gospo­dar­czą pod firmą Łukasz Miro­cha Bravo Meble Kuchenne i Tapi­ce­ro­wane, NIP 5512129099, REGON 121029620.

3. Klient – każdy podmiot doko­nu­jący zaku­pów za pośred­nic­twem Sklepu.

4. Sklep – sklep inter­ne­towy pro­wa­dzony przez Sprze­dawcę pod adre­sem inter­ne­to­wym meble-kal­wa­ria. eu

5.Umowa – umowa sprze­daży towaru zawarta pomię­dzy Sprze­dawcą a Klien­tem za pośred­nic­twem sklepu inter­ne­to­wego.

6. Regu­la­min – niniej­szy regu­la­min Sklepu.

7.Zamó­wie­nie – oświad­cze­nie woli Klienta skła­dane za pomocą For­mu­larza Zamó­wie­nia i zmie­rza­jące bez­po­śred­nio do zawar­cia Umowy Sprze­daży Pro­duktu lub Pro­duk­tów ze Sprze­dawcą.

8. Konto – konto klienta w Skle­pie, są w nim gro­ma­dzone są dane podane przez Klienta oraz infor­ma­cje o zło­żo­nych przez niego Zamó­wie­niach w Skle­pie.

9. For­mu­larz reje­stra­cji – for­mu­larz dostępny w Skle­pie, umoż­li­wia­jący utwo­rze­nie Konta.

10.For­mu­larz zamó­wie­nia – inte­rak­tywny for­mu­larz dostępny w Skle­pie umoż­li­wia­jący zło­że­nie Zamó­wie­nia, w szcze­gól­no­ści poprzez doda­nie Pro­duk­tów do Koszyka oraz okre­śle­nie warun­ków Umowy Sprze­daży, w tym spo­sobu dostawy i płat­no­ści.

11.Koszyk – ele­ment opro­gramowania Sklepu, w któ­rym widoczne są wybrane przez Klienta Pro­dukty do zakupu, a także ist­nieje moż­li­wość usta­le­nia i mody­fi­ka­cji danych Zamó­wie­nia, w szcze­gól­no­ści ilo­ści pro­duk­tów.

12. Pro­dukt – dostępna w Skle­pie rzecz rucho­ma­/u­sługa będąca przedmio­tem Umowy Sprze­daży mię­dzy Klien­tem a Sprze­dawcą.

§ 3 Kon­takt ze Skle­pem

1.Adres Sprze­dawcy:
Par­ty­zan­tów 12 a, 34-130 Kal­wa­ria Zebrzy­dow­ska

2. Adres e-mail Sprze­dawcy: info­@me­ble­bravo. pl

3. Numer tele­fonu Sprze­dawcy: 660 442 920

4. Numer rachunku ban­ko­wego Sprze­dawcy: 22 1240 4214 1111 0010 4367 1044

5. Klient może poro­zu­mie­wać się ze Sprze­dawcą za pomocą adre­sów i nume­rów tele­fo­nów poda­nych w niniej­szym para­gra­fie.

6. Klient może poro­zu­mieć się tele­fo­nicz­nie ze Sprze­dawcą w godzi­nach

§ 4 Wyma­ga­nia tech­niczne

Do korzy­sta­nia ze Sklepu, w tym prze­glą­da­nia asor­ty­mentu Sklepu oraz skła­da­nia zamó­wień na Pro­dukty, nie­zbędne są:

a. urzą­dze­nie koń­cowe z dostę­pem do sieci Inter­net i prze­glą­darką inter­ne­tową

b. aktywne konto poczty elek­tro­nicz­nej (e-mail),

c. włą­czona obsługa pli­ków cookies,

d. zain­sta­lo­wany pro­gram FlashPlayer.

§ 5 Infor­ma­cje ogólne

1. Sprze­dawca w naj­szer­szym dopusz­czal­nym przez prawo zakre­sie nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za zakłó­ce­nia w tym prze­rwy w funk­cjo­no­wa­niu Sklepu spo­wo­do­wane siłą wyż­szą, nie­do­zwo­lo­nym dzia­ła­niem osób trze­cich lub nie­kom­pa­ty­bil­no­ścią Sklepu inter­ne­to­wego z infra­struk­turą tech­niczną Klienta.

2. Prze­glą­da­nie asor­ty­mentu Sklepu nie wymaga zakła­da­nia Konta. Skła­da­nie zamó­wień przez Klienta na Pro­dukty znaj­du­jące się w asor­ty­men­cie Sklepu moż­liwe jest albo po zało­że­niu Konta zgod­nie z posta­no­wie­niami § 6 Regu­la­minu albo przez poda­nie nie­zbęd­nych danych oso­bo­wych i adre­so­wych umoż­li­wia­ją­cych reali­za­cję Zamó­wie­nia bez zakła­da­nia Konta.

3. Ceny podane w Skle­pie są podane w pol­skich zło­tych i są cenami brutto (uwzględ­niają poda­tek VAT).

§ 6 Zakła­da­nie Konta w Skle­pie

1. Aby zało­żyć Konto w Skle­pie, należy wypeł­nić For­mu­larz reje­stra­cji. Nie­zbędne jest poda­nie nastę­pu­ją­cych danych:

1. Imię oraz nazwi­sko

2. Adres e-mail

3. tele­fon Klienta

4.Dane adre­sowe

5. Adres dostawy

2. Zało­że­nie Konta w Skle­pie jest dar­mowe.

3. Logo­wa­nie się na Konto odbywa się poprzez poda­nie loginu i hasła usta­no­wio­nych w For­mu­larzu reje­stra­cji.

4. Klient ma moż­li­wość w każ­dej chwili, bez poda­nia przy­czyny i bez pono­sze­nia z tego tytułu jakich­kol­wiek opłat usu­nąć Konto poprzez wysła­nie sto­sow­nego żąda­nia do Sprze­dawcy, w szcze­gól­no­ści za pośred­nic­twem poczty elek­tro­nicz­nej lub pisem­nie na adresy podane w § 3.

§ 7 Zasady skła­da­nia Zamó­wie­nia

W celu zło­że­nia Zamó­wie­nia należy:

1. zalo­go­wać się do Sklepu (opcjo­nal­nie);

1. wybrać Pro­dukt będący przedmio­tem Zamó­wie­nia, a następ­nie klik­nąć przy­cisk „Do koszyka” (lub rów­no­znaczny);

2. zalo­go­wać się lub skorzy­stać z moż­li­wo­ści zło­że­nia Zamó­wie­nia bez reje­stra­cji;

3. jeżeli wybrano moż­li­wość zło­że­nia Zamó­wie­nia bez reje­stra­cji – wypeł­nić For­mu­larz zamó­wie­nia poprzez wpi­sa­nie danych odbiorcy Zamó­wie­nia oraz adresu, na który ma nastą­pić dostawa Pro­duktu, wybrać rodzaj prze­syłki (spo­sób dostar­cze­nia Pro­duktu), wpi­sać dane do fak­tury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamó­wie­nia,

4. klik­nąć przy­cisk „Zama­wiam i płacę”/klik­nąć przy­cisk „Zama­wiam i płacę” oraz potwier­dzić zamó­wie­nie, kli­ka­jąc w link prze­słany w wia­do­mo­ści e-mail,

5. wybrać jeden z dostęp­nych spo­so­bów płat­no­ści i w zależ­no­ści od spo­sobu płat­no­ści, opła­cić zamó­wie­nie w okre­ślo­nym ter­mi­nie, z zastrze­że­niem § 8 pkt 3.

§ 8 Dostawa


1. Dostawa mebli odbywa się wła­snym trans­portem sklepu, dzięki temu wszyst­kie meble w sta­nie nie­na­ru­szo­nym docie­rają do klienta.
2. Koszt transportu uzależniony jest od województwa, do którego produkty mają zostać dostarczone. 
3. Ceny dostawy mebli do poszczególnych województw:

Mało­pol­skie – 50 zł

Pod­kar­pac­kie – 150 zł

Zachod­nio – Pomor­skie – 250 zł

Ślą­skie – 70 zł

Lubu­skie – 200 zł

Pomor­skie – 250 zł

Opol­skie – 120 zł

Wiel­ko­pol­skie – 200 zł

War­miń­sko – mazur­skie – 250 zł

Dol­no­ślą­skie – 150 zł

Kujaw­sko – Pomor­skie – 200 zł

Pomor­skie – 200 zł

Łódz­kie – 150 zł

Mazo­wiec­kie – 150 zł

War­miń­sko mazur­skie – 250 zł

Świę­to­krzy­skie – 120 zł

Lubel­skie – 150 zł


4. Trans­port mebli nie obej­muje wno­sze­nia ich do domu­/miesz­ka­nia klienta, klient zobo­wią­zany jest we wła­snym zakre­sie wnieść zaku­pione produkt.
5. Ceny dostaw mogą ulec zmia­nie w każ­dej chwili bez poda­nia przy­czyny i infor­mo­wa­nia o tym klien­tów. Cena nie może ulec po złożeniu zamówienia.

6. Ter­min dostawy z róż­nych nie­za­leż­nych przy­czyn może być wydłu­żony, klient zosta­nie o tym poin­for­mo­wany pod­czas potwier­dze­nia zamó­wie­nia. Jeżeli klient nie akcep­tuje wydłu­żo­nego czasu dostawy może zre­zy­gno­wać z zamó­wie­nia przed jego osta­tecz­nym potwier­dze­niem. Potwier­dze­nie zamó­wie­nia przez klienta w takim przy­padku będzie tak­to­wane jako akcep­ta­cje wydłu­żo­nego ter­minu dostawy.
7. Dokładną datę oraz godzinę dostawy ustala sprze­dawca.

8. Dostawa tylko na terenie Polski.

§ 9 Płat­ność

1. Aby potwier­dzić zamó­wie­nie mebli i aby skie­ro­wane zostało do pro­duk­cji, wyma­gana jest wpłata zaliczki w wyso­ko­ści 20% war­to­ści zamó­wie­nia. Pozo­stała kwota do zapłaty będzie płatna u kie­rowcy pod­czas dostawy mebli
2. Wpłata zadatku doko­ny­wana jest na poniż­sze dane:


PEKAO SA: 22 1240 4214 1111 0010 4367 1044

Bravo Meble Kuchenne i Tapicerowane Łukasz Mirocha

Brody 518, 34-130 Kal­wa­ria Zebrzy­dow­ska


W tytule prze­lewu należy podać: Imię, Nazwi­sko oraz numer zamó­wie­nia.


§ 10 Prawo odstą­pie­nia od umowy

1. Kon­su­ment może w ter­mi­nie 14 dni odstą­pić od Umowy Sprze­daży bez poda­nia jakiej­kol­wiek przy­czyny.

2. Kon­su­ment może odstą­pić od Umowy, skła­da­jąc Sprze­dawcy oświad­cze­nie o odstą­pie­niu od Umowy. Do zacho­wa­nia ter­minu odstą­pie­nia od Umowy wystar­czy wysła­nie przez Kon­su­menta oświad­cze­nia przed upły­wem tego ter­minu.

3. Oświad­cze­nie może być wysłane za pomocą tra­dy­cyj­nej poczty bądź drogą elek­tro­niczną poprzez prze­sła­nie oświad­cze­nia na adres e-mail Sprze­dawcy lub przez zło­że­nie oświad­cze­nia na stro­nie inter­ne­to­wej Sprze­dawcy – dane kon­tak­towe Sprze­dawcy.

4. Skutki odstą­pie­nia od Umowy:

a. W przy­padku odstą­pie­nia od Umowy zawar­tej na odle­głość Umowę uważa się za nie­za­wartą.

b. W przy­padku odstą­pie­nia od Umowy Sprze­dawca zwraca Kon­su­mentowi nie­zwłocz­nie, nie póź­niej niż w ter­mi­nie 14 dni od dnia otrzy­ma­nia oświad­cze­nia Kon­su­menta o odstą­pie­niu od Umowy, wszyst­kie doko­nane przez niego płat­no­ści, w tym koszty dostar­cze­nia rze­czy, z wyjąt­kiem dodat­ko­wych kosz­tów wyni­ka­ją­cych z wybra­nego przez Kon­su­menta spo­sobu dostar­cze­nia innego niż naj­tań­szy zwy­kły spo­sób dostar­cze­nia ofe­ro­wany przez Sprze­dawcę.

c. Sprze­dawca może wstrzy­mać się ze zwro­tem płat­no­ści do czasu otrzy­ma­nia Pro­duktu z powro­tem lub do czasu dostar­cze­nia mu dowodu jego ode­sła­nia, w zależ­no­ści od tego, które zda­rze­nie nastąpi wcze­śniej.

d. Kon­su­ment powi­nien ode­słać Pro­dukt na adres Sprze­dawcy podany w niniej­szym Regu­la­minie nie­zwłocz­nie, nie póź­niej niż 14 dni od dnia, w któ­rym poin­for­mo­wał Sprze­dawcę o odstą­pie­niu od Umowy. Ter­min zosta­nie zacho­wany, jeśli Kon­su­ment ode­śle Pro­dukt przed upły­wem ter­minu 14 dni.

e. Kon­su­ment ponosi bez­po­śred­nie koszty zwrotu Pro­duktu. Kon­su­ment odpo­wiada tylko za zmniej­sze­nie war­to­ści Pro­duktu wyni­ka­jące z korzy­sta­nia z niego w spo­sób inny niż było to konieczne do stwier­dze­nia cha­rak­teru, cech i funk­cjo­no­wa­nia Pro­duktu.

10. Prawo do odstą­pie­nia od umowy zawar­tej na odle­głość nie przy­słu­guje Kon­su­mentowi w odnie­sie­niu do Umowy:

a. w któ­rej przedmio­tem świad­cze­nia jest rzecz nie­pre­fa­bry­ko­wana, wypro­du­ko­wana według spe­cy­fi­ka­cji Kon­su­menta lub słu­żąca zaspo­ko­je­niu jego zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­nych potrzeb,

b. w któ­rej przedmio­tem świad­cze­nia jest rzecz dostar­czana w zapie­czę­to­wa­nym opa­ko­wa­niu, któ­rej po otwar­ciu opa­ko­wa­nia nie można zwró­cić ze względu na ochronę zdro­wia lub ze wzglę­dów higie­nicz­nych, jeżeli opa­ko­wa­nie zostało otwarte po dostar­cze­niu,

c. w które przedmio­tem świad­cze­nia jest rzecz ule­ga­jąca szyb­kiemu zepsu­ciu lub mająca krótki ter­min przy­dat­no­ści do uży­cia,

d. o świad­cze­nie usług, jeżeli Sprze­dawca wyko­nał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kon­su­menta, który został poin­for­mo­wany przez roz­po­czę­ciem świad­cze­nia, że po speł­nie­niu świad­cze­nia przez Sprze­dawcę utraci prawo odstą­pie­nia od Umowy,

e. w któ­rej przedmio­tem świad­cze­nia są rze­czy, które po dostar­cze­niu, ze względu na swój cha­rak­ter, zostają nie­roz­łącz­nie połą­czone z innymi rze­czami,

§ 11 Rekla­ma­cja i gwa­ran­cja

1. W przy­padku umów zawie­ra­nych z Klien­tami będą­cymi jed­no­cze­śnie kon­su­men­tami w rozu­mie­niu art. 221 Kodeksu cywil­nego, Sprze­dawca odpo­wiada za nie­zgod­ność Towaru z umową w przy­padku jej stwier­dze­nia przez Klienta przed upły­wem 2 lat od dnia dostawy. Klient obo­wią­zany jest do zawia­do­mie­nia Sprze­dawcy o stwier­dzo­nej nie­zgod­no­ści Towaru z umową w ter­mi­nie 2 mie­sięcy od dnia stwier­dze­nia takiej nie­zgod­no­ści.
2. Sprze­dawca w ciągu 14 dni usto­sun­kuje się do rekla­ma­cji Towaru zgło­szo­nej przez Klienta i powia­domi go o spo­so­bie dal­szego postę­po­wa­nia.
3. Pod­czas pro­cesu rekla­ma­cyj­nego Klient zobo­wią­zany jest prze­słać drogą mailową opis uszko­dzo­nego pro­duktu wraz z załą­czo­nymi foto­gra­fiami przedmiotu rekla­ma­cji. (odpo­wied­nie adresy e-mail podane są w danych kon­tak­to­wych sklepu)
4. W przy­padku stwier­dze­nia wady mate­ria­ło­wej lub pod­ze­spo­łów pro­duktu w któ­rej zawi­nił dostawca tychże mate­ria­łów lub pod­ze­spo­łów, dal­sze kroki będą podej­mo­wane przy ich współ­pracy i według ich zasad wyni­ka­ją­cych z pro­cesu rekla­ma­cji.
5. Wszyst­kie kolory tka­nin oraz mate­ria­łów mebli mają cha­rak­ter poglą­dowy! I mogą róż­nić się od ory­gi­nal­nych pro­duk­tów nawet w stop­niu znacz­nym, w zależ­no­ści od usta­wień Pań­stwa moni­tora. Rekla­ma­cje nie­zgod­no­ści braw pro­duk­tów z ich foto­gra­fiami zamiesz­czo­nymi w naszym e-skle­pie nie mogą być pod­stawą do rekla­ma­cji. W przy­padku tka­nin mebli tapi­ce­ro­wa­nych, klient ma moż­li­wość uzy­ska­nia bez­płat­nie ory­gi­nal­nych pró­bek wybra­nych przez niego mate­ria­łów

6. Wszyst­kie pro­dukty objęte są dwoma latami gwa­ran­cji (2 lata)

§ 12 Dane oso­bowe w Skle­pie inter­ne­to­wym

1. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych Klien­tów zbie­ra­nych za pośred­nic­twem Sklepu inter­ne­to­wego jest Sprze­dawca.

2. Dane oso­bowe Klien­tów zbie­rane przez admi­ni­stra­tora za pośred­nic­twem Sklepu inter­ne­to­wego zbie­rane są w celu reali­za­cji Umowy Sprze­daży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu mar­ke­tin­go­wym.

3. Odbior­cami danych oso­bo­wych Klien­tów Sklepu inter­ne­to­wego mogą być:

a. W przy­padku Klienta, który korzy­sta w Skle­pie inter­ne­to­wym ze spo­sobu dostawy prze­syłką pocz­tową lub prze­syłką kurier­ską, Admi­ni­stra­tor udo­stęp­nia zebrane dane oso­bowe Klienta wybra­nemu prze­woź­ni­kowi lub pośred­ni­kowi reali­zu­ją­cemu prze­syłki na zle­ce­nie Admi­ni­stra­tora.

b. W przy­padku Klienta, który korzy­sta w Skle­pie inter­ne­to­wym ze spo­sobu płat­no­ści elek­tro­nicz­nych lub kartą płat­ni­czą Admi­ni­stra­tor udo­stęp­nia zebrane dane oso­bowe Klienta, wybra­nemu podmio­towi obsłu­gu­ją­cemu powyż­sze płat­no­ści w Skle­pie inter­ne­to­wym.

4. Klient ma prawo dostępu do tre­ści swo­ich danych oraz ich popra­wia­nia.

5. Poda­nie danych oso­bo­wych jest dobro­wolne, acz­kol­wiek niepoda­nie wska­za­nych w Regu­la­minie danych oso­bo­wych nie­zbęd­nych do zawar­cia Umowy Sprze­daży skut­kuje bra­kiem moż­li­wo­ści zawar­cia tejże umowy.

§ 13 Posta­no­wie­nia koń­cowe

1. Sprze­dawca zastrzega sobie prawo do doko­ny­wa­nia zmian Regu­la­minu z waż­nych przy­czyn to jest: zmiany prze­pi­sów prawa, zmiany spo­so­bów płat­no­ści i dostaw – w zakre­sie, w jakim te zmiany wpły­wają na reali­za­cję posta­no­wień niniej­szego Regu­la­minu. O każ­dej zmia­nie Sprze­dawca poin­for­muje Klienta z co naj­mniej 7 dnio­wym wyprze­dze­niem.

2. W spra­wach nie­ure­gu­lo­wa­nych w niniej­szym Regu­la­minie mają zasto­so­wa­nie powszech­nie obo­wią­zu­jące prze­pisy prawa pol­skiego, w szcze­gól­no­ści: Kodeksu cywil­nego; ustawy o świad­cze­niu usług drogą elek­tro­niczną; ustawy o pra­wach kon­su­menta, ustawy o ochro­nie danych oso­bo­wych.