Dostawa i płatność

1. Dostawa


1. Dostawa mebli odbywa się wła­snym trans­portem sklepu, dzięki temu wszyst­kie meble w sta­nie nie­na­ru­szo­nym docie­rają do klienta.
2. Koszt trans­portu uza­leż­niony jest od woje­wódz­twa, do któ­rego pro­dukty mają zostać dostar­czone.
3. Ceny dostawy mebli do poszcze­gól­nych woje­wództw:

Mało­pol­skie – 50 zł

Pod­kar­pac­kie – 150 zł

Zachod­nio – Pomor­skie – 250 zł

Ślą­skie – 70 zł

Lubu­skie – 200 zł

Pomor­skie – 250 zł

Opol­skie – 120 zł

Wiel­ko­pol­skie – 200 zł

War­miń­sko – mazur­skie – 250 zł

Dol­no­ślą­skie – 150 zł

Kujaw­sko – Pomor­skie – 200 zł

Łódz­kie – 150 zł

Mazo­wiec­kie – 150 zł

Świę­to­krzy­skie – 120 zł

Lubel­skie – 150 zł


4. Trans­port mebli nie obej­muje wno­sze­nia ich do domu­/miesz­ka­nia klienta, klient zobo­wią­zany jest we wła­snym zakre­sie wnieść zaku­pione pro­dukt.
5. Ceny dostaw mogą ulec zmia­nie w każ­dej chwili bez poda­nia przy­czyny i infor­mo­wa­nia o tym klien­tów. Cena nie może ulec po zło­że­niu zamó­wie­nia.

6. Ter­min dostawy z róż­nych nie­za­leż­nych przy­czyn może być wydłu­żony, klient zosta­nie o tym poin­for­mo­wany pod­czas potwier­dze­nia zamó­wie­nia. Jeżeli klient nie akcep­tuje wydłu­żo­nego czasu dostawy może zre­zy­gno­wać z zamó­wie­nia przed jego osta­tecz­nym potwier­dze­niem. Potwier­dze­nie zamó­wie­nia przez klienta w takim przy­padku będzie tak­to­wane jako akcep­ta­cje wydłu­żo­nego ter­minu dostawy.
7. Dokładną datę oraz godzinę dostawy ustala sprze­dawca.

8. Dostawa tylko na tere­nie Pol­ski.

2. Płat­ność

1. Aby potwier­dzić zamó­wie­nie mebli i aby skie­ro­wane zostało do pro­duk­cji, wyma­gana jest wpłata zaliczki w wyso­ko­ści 20% war­to­ści zamó­wie­nia. Pozo­stała kwota do zapłaty będzie płatna u kie­rowcy pod­czas dostawy mebli
2. Wpłata zadatku doko­ny­wana jest na poniż­sze dane:


PEKAO SA: 22 1240 4214 1111 0010 4367 1044

Bravo Meble Kuchenne i Tapi­ce­ro­wane Łukasz Miro­cha

Brody 518, 34-130 Kal­wa­ria Zebrzy­dow­ska

W tytule prze­lewu należy podać: Imię, Nazwi­sko oraz numer zamó­wie­nia.